Thông báo mời thầu số 1581 ngày 29/09/2023

Gói thầu : Mua sắm hóa chất, sinh phẩm bổ sung lần 4 năm 2023 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.