Thông báo mời thầu số 1581 ngày 29/09/2023

Gói thầu : Mua sắm hóa chất, sinh phẩm bổ sung lần 4 năm 2023